หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย(รหัส 62)