หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 4 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย(รหัส 61)