สอบวัดผลวิชา 002122 สังคมพหุวัฒนธรรม

ข้อสอบวัดผล วิชา 002122 สังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563
มีเวลาทำ 2 ชม.(จับเวลาโดยระบบ หากเกิน 2 ชั่วโมงระบบจะส่งข้อสอบให้โดยอัตโนมัติ )